Mijn HR TO-DO lijstje voor 2024

Eerst en vooral onze beste wensen voor 2024!

We wensen je een goede gezondheid, fijne uitdagingen, veel mooie en warme momenten en dat je dromen mogen uitkomen.

Een nieuw jaar dus een nieuwe planning en een nieuwe to do lijst. Heb je 2023 goed afgesloten? Dan bezorgen we je graag een overzicht van je HR Cyclus zodat je deze tijdig kan inplannen en hier proactief mee aan de slag kan. We geven je ook enkele wijzigingen mee.

Januari 2024

* Wetswijziging – Flexi-job: wordt toegelaten in meerdere sectoren zoals:

 • Het onderwijs
 • De kinderopvang:
 • De autobussen en de autocars
 • Evenement- en sportsector
 • Garages
 • Verhuissector
 • Voedingssector
 • Begrafenissector
 • Landbouw- en tuinbouwsector

Maar deze sectoren kunnen nog beslissen om de mogelijkheden te beperken of niet toe te passen.

* Wetswijziging – Ziekte tijdens vakantie.

Vanaf 2024 worden vakantiedagen in bepaalde omstandigheden overdraagbaar naar de volgende twee jaar. Bij bedienden wordt het vakantiegeld voor deze overgedragen dagen op het einde van het initiële vakantiejaar uitbetaald. De richtlijnen over wat er van de werknemer wordt verwacht om hier aanspraak op te maken moet je opnemen in je arbeidsreglement.

Lees meer hierover.

* Wetswijziging – Beperking van de doelgroepvermindering eerste werknemers.

De vermindering van de doelgroepvermindering verlaagt vanaf 1 januari 2024 voor de eerste werknemer van 4000 € per kwartaal naar 3100 € per kwartaal. De vermindering is reeds van toepassing voor werknemers aangeworven voor januari 2024. Daarnaast worden de vermindering voor 4de, 5de en 6 de werknemer afgeschaft.

* Wetswijziging – Mobiliteitsbudget bepalen van Total Cost of Ownership.

Vanaf 1 januari 2024 zal de werkgever voor de berekening van het jaarlijkse mobiliteitsbudget en van de kosten van de milieuvriendelijke bedrijfswagen in pijler 1, kunnen kiezen tussen de werkelijke kosten of de nieuwe forfaitaire formule.

Werkelijke kosten: dit zijn alle gemiddelde jaarlijkse kosten van de bedrijfswagen waarvan de werknemer afstand doet. Al deze kosten moeten verplicht meegenomen worden in de berekening. Denk hiervoor aan kosten zoals afschrijving en verzekering van de bedrijfswagen, verkeersbelastingen, kosten m.b.t laadpalen, enz.

Forfaitaire waardenformule: als alternatief op de werkelijke kostenformule, heeft de regering nu ook een forfaitaire formule gecreëerd. Dit verhoogt de transparantie en rechtszekerheid en vereenvoudigt ook alle administratie die gepaard gaat met het mobiliteitsbudget.

Er is een aparte formule voor gehuurde/geleasete wagens en voor aangekochte wagens (of financiële leasing).

* Wetswijziging – verhoogde fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 maar begrensd tot 2500 € per jaar.

Het bedrag woon-werkverkeer met de fiets verhoogt naar 0.35€/km vanaf 1 januari 2024. Wat nieuw is, is dat de fietsvergoeding zal vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing tot 2500 € per jaar. Overschrijd je het bedrag dan wordt dit gedeelte onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.

* Wetswijziging verrekening enkel vertrek vakantiegeld voor bediende.

Vanaf vakantiejaar 2024 zal, wanneer een bediende van werkgever verandert, het enkel vertrekvakantiegeld, dat ontvangen werd van de vorige werkgever, op een andere manier worden verrekend bij de nieuwe werkgever.

Namelijk niet langer op een vast moment in het jaar, maar in twee stappen:

 1. Wanneer uw nieuwe werknemer een vakantiedag opneemt, waarvoor het recht werd opgebouwd bij een vorige werkgever, wordt 90% van het brutodagloon van de betrokken maand afgetrokken. Uw bediende ontvangt dus voor elke opgenomen vakantiedag slechts 10% van zijn brutodagloon.
 2. In de maand december of ten vroegste in de maand van uitdiensttreding – als uw nieuwe werknemer vroeger vertrekt – moet de definitieve eindverrekening gemaakt worden, waarbij wordt vergeleken met wat er tijdens het vakantiejaar al werd ingehouden .

Enkel de wijze van verrekening van het enkel vakantiegeld wijzigt.

Aan de verrekening van het dubbel- en aanvullend vertrekvakantiegeld wijzigt er niets.

* To do – Occulte periode bij sociale verkiezingen.

Organiseer je sociale verkiezingen in je bedrijf, houd dan rekening met het feit dat de ontslagbescherming voor werknemers die als kandidaat zullen worden voorgedragen voor de sociale verkiezingen reeds aanvat in januari. De kandidaten worden pas bekend gemaakt in maart. Als werkgever weet je dus niet wie tijdens deze periode beschermd is tegen ontslag, daarom vermijd je best ontslagen om hier geen financiële kater aan over te houden.

* To do – HR strategie voor 2024: Welke organisatiestructuur heb ik nodig om mijn doelstellingen voor 2024 te verwezenlijken? Maak een personeelsplan op en een budget voor de personeelskosten. Ga je aanwerven? Welke profielen heb je nodig en via welke kanalen ga je zoeken?

* To do – Vergeet niet om je opleidingsplan op te maken. Heb je meer dan 10 werknemers in dienst, dan hebben deze een individueel opleidingsrecht van 1 dag per jaar, heb je meer dan 20 werknemers in dienst dan hebben deze recht op 4 opleidingsdagen in 2024.

Lees meer hierover.

* To do – Evalueer je doelstellingen en medewerkers.

2023 is afgesloten, heb je je voorop gestelde doelstellingen gehaald? Indien ja, is er budget over om je medewerkers te belonen?

Lees meer hierover.

Februari 2024

* De tarieven van de NMBS worden elk jaar op 1 februari aangepast. Of deze verhoging impact heeft op jouw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van jouw werknemers is afhankelijk van de afspraken die in jouw onderneming of sector zijn gemaakt.

* To do – Bespreek met je medewerkers nieuwe doelstellingen voor 2024.

Op die manier betrek je je medewerkers bij het realiseren van je doelstellingen en stimuleer je ze om te blijven groeien. Wil je je medewerkers hiervoor belonen maak dan een duidelijk bonusplan op. Lees meer hierover.

* To do- Bereken het aantal vakantiedagen per werknemer.

Bereken of laat je aantal vakantiedagen berekenen door het sociaal secretariaat per werknemer. Is je werknemer in 2023 indienst gekomen, dan heb je nog een vakantieattest nodig. Heeft je werknemer door omstandigheden geen recht op 20 dagen wettelijke vakantie, dan kan je de dagen aanvullen met “Europese vakantie”.

Lees meer over de vakantieregeling en vakantiedagen.

Maart 2024

* To do- Uitreiking koopkrachtpremie voor 31 maart 2024.

Als je bedrijf tijdens de afgelopen crisis goede resultaten behaalde, kan je of ben je in bepaalde gevallen verplicht een eenmalige koopkrachtpremie toe te kennen aan je werknemers. De voorwaarden zijn verschillend per paritaire comité. Deze koopkrachtpremie voor werknemers is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing. Als werkgever betaalt u wel een bijzondere bijdrage van 16,5%.

* To do – Check of het onkostenbeleid moet bijgestuurd worden?

April 2024

* To do – Registratie opleidingen

Vanaf april 2024 zullen werkgevers verplicht zijn om gegevens over de opleidingen die hun werknemers volgen, in te voeren in een elektronische platform, « Federal Learning Account » (FLA). Het doel van het « Federal Learning Account » is om werknemers, werkgevers en de overheid in staat te stellen om:

 • individuele en sectorale opleidingsrechten op te volgen;
 • informatie te verkrijgen over de dagen en soorten opleidingen die werknemers hebben gevolgd;
 • informatie te raadplegen over het overblijvende opleidingskrediet van de werknemer.

* To do- Indienen CAO 90 voor collectieve doelstelling moet gebeuren voor 30 april 2024.

Wil je een fiscaal vriendelijke bonus toekennen aan je werknemers, dan kan dit via CAO90. Deze bonus is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Mei 2024

* To do- Vakantieplanning zomer.

Tussen juni en september willen medewerkers graag vakantie nemen. De aanvraagregels worden opgenomen in het arbeidsreglement. Maar het is zeker efficiënt als je hier een duidelijke procedure over hebt en je medewerkers tijdig hun vakantie laat aanvragen. Zo kan je een planning opmaken en rekening houden met de verlangens van je medewerkers.

* Uitbetaling vakantiegeld.

Normaal gezien ben je verplicht om het dubbel vakantiegeld uit te betalen samen met het opnemen van de hoofdvakantie. Maar in praktijk verkiest de werkgever om het vakantiegeld voor iedere werknemer op hetzelfde moment uit te betalen.

Juni 2024

* To do – Bespreek met je medewerkers de status van de doelstellingen voor 2024. In juni zijn we bijna halverwege het jaar. Tijd om te bekijken waar de werknemer staat met zijn doelstellingen. Hoe loopt het en moeten deze bijgestuurd worden.

September 2024

* To do – Check de verlofstatus van je medewerkers.

Je medewerkers moeten de kans krijgen om hun vakantiedagen op te nemen. Spoor ze daarom aan om deze tijdig in te boeken.

Oktober 2024

* To do – Bespreek met je medewerkers de status van de doelstellingen voor 2024. Het jaar is bijna afgelopen. Bespreek de laatste stappen naar de eindmeet.

November 2024

* To do – Eindejaarsgeschenken?

Je mag je medewerkers een eindejaarsgeschenk geven ter waarde van 40 €. Geef je ook een geschenk aan de kinderen van je medewerkers? Dan mag je nog eens 40 € per kind besteden aan een leuk cadeau.

December 2024

* To do- Collectieve sluiting of vastleggen feestdagen voor 15 december 2024.

* To do – Eindejaarspremie. Laat je eindejaarspremie berekenen en uitbetalen.

* To do – Vakantiegeld?

Moet er nog een verrekening zijn van vakantiegeld van medewerkers die in 2024 indienst zijn gekomen? Is een medewerker minder uren per week gaan werken en kon deze hierdoor niet al zijn vakantie opnemen? Dan heeft deze nog recht op een uitbetaling van vakantiegeld.

Wat moet je in 2024 in orde brengen?

 • Naast je organisatiedoelstellingen, teken je ook een HR strategie uit. Welke profielen heb ik nodig? Wie wil ik aantrekken? Welke stappen ga ik nemen om mijn medewerkers te motiveren,…..
 • Bereken de vakantierechten 2024 voor je medewerkers en vraag vakantieattesten op van nieuwe medewerkers.
 • Heb je een evaluatiebeleid? Overleg dan per werknemer de doelstellingen en verwachtingen voor 2024.
 • Schakel je over naar elektrische wagens? Voeg dan afspraken over het elektrisch laden toe aan je car policy.
 • Ken je een niet recurrente bonus toe in 2024? Dan is de deadline voor neerleggen toetredingsakte 30 april 2024.
 • Je opleidingsaanbod en opleidingsplan (zie hierboven) in orde brengen.
 • Heeft je arbeidsreglement een update nodig?

Heb je hier nog vragen over?

Ons team staat voor je klaar!