Ziekte en vakantie – wijziging regels vanaf 1/1/2024

Ziek

Vanaf 1 januari 2024 zal de regelgeving omtrent de jaarlijkse vakantie een wijziging ondergaan. Deze wijziging is er gekomen om de huidige regelgeving in overeenstemming te brengen met de Europese arbeidstijdrichtlijn: deze kent aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon toe van ten minste vier weken.

Principe van de jaarlijkse vakantie

Iedere werknemer beschikt over het recht om jaarlijks wettelijke vakantie op te nemen en daarvoor vakantiegeld te ontvangen. De hoeveelheid van vakantiedagen wordt bepaald door de gewerkte dagen in het voorgaande jaar. Een werknemer verwerft zijn rechten in het jaar (d.i. vakantiedienstjaar) voorafgaand aan het jaar waarin hij zijn vakantie wenst op te nemen (d.i. vakantiejaar).

Zo heeft een voltijdse werknemer die 5 dagen per week werkt (in een systeem van een vijfdagenwerkweek) recht op 20 wettelijke vakantiedagen.

Huidige situatie

Verbod op overdracht van wettelijke vakantiedagen

De werknemer is elk jaar verplicht om zijn vakantie op te nemen voor 31 december. Is dit niet mogelijk, dan kan de werkgever zijn dagen wettelijke vakantie niet overdragen naar het volgende jaar. De werkgever is alleen verplicht om het loon voor de niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen ingeval de werknemer in de onmogelijkheid was deze dagen op te nemen. Wil de werknemer zijn 20 dagen vakantie niet nemen, dan ben je als werkgever dus niet verplicht om deze dagen uit te betalen aan je werknemer.

Verplichtingen bij ziekte of ongeval – ziekte tijdens vakantie

Vandaag de dag is het zo dat bij ziekte de eerste schorsingsgrond primeert om na te gaan of de werknemer zijn vakantiedagen verliest bij ziekte.

  • In het geval dat een werknemer ziek wordt voordat de geplande vakantie aanvangt, dan beschikt hij over de mogelijkheid om de vakantie te verplaatsen naar het ogenblik dat hij arbeidsgeschikt is. Dit moet in overleg gebeuren met de werkgever.
  • Wanneer een werknemer ziek wordt gedurende de geplande vakantie, dan verliest hij zijn vakantiedagen vermits vakantie de eerste schorsingsgrond is. Dit kan ervoor zorgen dat de werknemer niet in staat is om zijn 4 weken wettelijke vakantie op te nemen, wat in strijd is met de Europese regelgeving.

Wat wordt er gewijzigd?

Omdat België niet in orde is met de Europese regelgeving is het vanaf 1 januari 2024 mogelijk om vakantiedagen die wegens bepaalde arbeidsonderbrekingen niet konden worden opgenomen over te dragen naar volgend jaar. Vanaf 1 januari 2024 heeft de werknemer bijgevolg de mogelijkheid om de niet-opgenomen vakantiedagen op te nemen binnen een periode van 2 jaar (oftewel 24 maanden) na het vakantiedienstjaar waarop deze dagen betrekking hebben.

Let op: er is niets gewijzigd aan de uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Je dient deze als werkgever nog altijd uiterlijk op 31 december uit te betalen.

Daarnaast zal de regel van eerste schorsingsgrond geen toepassing meer vinden. De werknemer verliest bijgevolg zijn recht niet meer om na ziekte tijdens vakantie zijn vakantiedagen op te nemen. De dagen waarop de werknemer dan ziek is, worden beschouwd als ziektedagen. Hierdoor zal je als werkgever gewaarborgd loon voor ziekte verschuldigd zijn aan je werknemers.

Bijvoorbeeld: stel dat je werknemer een week vakantie heeft en op donderdag ziek wordt. In dat geval blijven maandag, dinsdag en woensdag vakantiedagen. Donderdag en vrijdag worden ziektedagen waarvoor u als werkgever gewaarborgd loon betaalt. Uw werknemer kan naderhand de twee resterende vakantiedagen opnemen.

Om gebruik te kunnen maken van deze gunst heeft de werknemer de volgende verplichtingen:

  • zijn voornemen om de vakantiedagen over te dragen aan de werkgever meedelen;
  • onmiddellijk zijn werkgever in kennis stellen wanneer hij zich niet op zijn thuisadres bevindt;
  • binnen de voorgeschreven termijn of binnen een redelijke termijn bij overmacht een geneeskundig voorschrift voorleggen aan de werkgever.

De wet kent een recht op gewaarborgd loon toe aan de werknemer wat betreft de dagen van arbeidsongeschiktheid. De wet bepaalt eveneens dat, na advies van de NAR, een specifiek model van medisch attest voor arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van jaarlijkse vakantie kan worden opgesteld.

Het is van belang dat het arbeidsreglement verwijst naar de te vervullen formaliteiten van de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid tijdens een jaarlijkse vakantie. Je hoeft hiervoor niet de normale procedure van wijziging van het arbeidsreglement te volgen: je kan het als werkgever gewoonweg aanpassen en vervolgens de geüpdatete versie aan jouw werknemers bezorgen.

Heb je hier nog vragen over?

Ons team staat voor je klaar!