Hoe het gewaarborgd loon recupereren bij derden?

rekening

Je werknemer is langdurig afwezig omwille van een arbeidsongeval of ongeval in zijn privésfeer. Wanneer en hoe kan je als werkgever het gewaarborgd loon recupereren?

Een werknemer belt je op om te melden dat hij of zij de komende tijd niet zal kunnen werken omdat hij of zij gekwetst geraakte bij een ongeval. Nadat je geverifieerd hebt hoe het met je medewerker gesteld is, spoken ook de praktische en financiële gevolgen door je hoofd als bedrijfsleider. Wanneer je als werkgever wordt geconfronteerd met een werknemer die buiten strijd is omwille van een ongeval, is dat bijzonder onaangenaam. Niet alleen het onverwachte karakter van de afwezigheid van de werknemer in kwestie maakt de situatie vervelend, ook het feit dat je als werkgever gehouden bent om het gewaarborgd loon van de werknemer door te betalen, kan een ongeval een wrange nasmaak geven.

In welke gevallen kan je het gewaarborgd loon recupereren?

Arbeidsongeval

Iedere werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Wanneer je werknemer een ongeval overkomt op het werk of onderweg van of naar het werk, is deze hiervoor verzekerd. De verzekering dekt lichamelijke schade, vergoedt het gewaarborgd loon aan de werkgever en geeft de werknemer een uitkering van 90% na 30 dagen arbeidsongeschiktheid. Het enige wat je als werkgever moet doen is het arbeidsongeval binnen de 8 dagen doorgeven aan je verzekering.

Privéongeval

Situatie: je werknemer geraakt betrokken in een ongeval in zijn vrije tijd, dit kan gaan om een verkeersongeval, vallen van een hoogte, ongeval bij sport uitoefening, skiongeval, …. .

Wanneer de werknemer zelf aansprakelijk is voor dit ongeval, is er helaas geen mogelijkheid om het gewaarborgd loon te recupereren. Je kan wel in je arbeidsreglement opnemen dat je geen gewaarborgd loon uitbetaalt bij arbeidsongeschiktheid omwille van ongeval tijdens sportactiviteit waarvoor toeschouwers ingang moeten betalen of waarvoor de werknemer een vergoeding krijgt of ingeval van ongeoorloofd gedrag van de werknemer (bv. ongeval omwille van zwaar dronken toestand).

Het spreekt voor zich dat, indien er een aansprakelijke partij aan te wijzen is voor het ongeval, dat de werkgever het gewaarborgd loon kan recupereren van deze aansprakelijke partij. De werkgever geniet namelijk ook van het principe dat vervat zit in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Kort samengevat stelt dit artikel dat hij die door zijn fout schade veroorzaakt bij een derde, deze schade dient te vergoeden. Bijgevolg wanneer de aansprakelijkheid van de andere betrokken partij is komen vast te staan, kan je als werkgever het gewaarborgd loon verhalen op de aansprakelijke partij. Veel werkgevers weten dit echter niet, zonde toch?

Welke actie moet je ondernemen?

Om met succes het gewaarborgd loon te recupereren bij de aansprakelijke partij, is het belangrijk dat je beschikt over alle noodzakelijke documenten en informatie.

In het bijzonder denken wij dan aan een aanrijdingsformulier of een scan/kopie ervan.
Dit is immers noodzakelijk om de aansprakelijke partij of diens verzekeraar te kunnen aanspreken.

Verder dient u ook te kunnen aantonen welk verlies u exact heeft geleden.

Ingeval van een gewaarborgd loon is dit eenvoudig aan te tonen door middel van de loonfiche van de werknemer in kwestie samen met een doktersattest dat de afwezigheid van uw medewerker staaft. Met deze documenten toon je aan dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor de financiële schade die je geleden hebt en zal tegenpartij tot betaling bewogen worden.

Kan ik nog bijkomende schade recupereren?

Jouw eis hoeft zich echter niet te beperken tot het louter terugvorderen van het gewaarborgd loon dat je aan de medewerker hebt moeten uitbetalen. Het is immers niet ondenkbaar dat je nog andere financiële gevolgen ondervindt door de afwezigheid van een van je medewerker.

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat sanitair installeert en gedurende 3 weken een loodgieter moet missen. De kans is groot dat hierdoor bepaalde opdrachten vertraging zullen oplopen of zelfs niet kunnen worden uitgevoerd en dat men dus inkomsten derft.

Dit vergt naar alle waarschijnlijkheid al wat meer overtuigingskracht bij de aansprakelijke partij om ook deze kosten te vergoeden maar mits het nodige bewijs geleverd wordt, kan dit redelijkerwijze niet geweigerd worden. Alles valt of staat bij het voorleggen van de nodige bewijsstukken.

Als eisende partij moet je het bewijs kunnen leveren van hetgeen je vordert. Het is best mogelijk dat jouw bedrijf een serieus verlies qua opbrengsten lijdt en dat je die wil verhalen op de aansprakelijke partij. Dit is mogelijks mits je die gederfde inkomsten kan staven. Dit kan je bijvoorbeeld doen door mailverkeer voor te leggen waaruit blijkt dat je bepaalde opdrachten hebt moeten afzeggen. Ook de meerkost voor de tijdelijke aanwerving van een interim werknemer om je opdrachten verder te kunnen uitvoeren komt in aanmerking.

Belangrijke overtuigingsstukken kunnen in dit soort van dossiers zijn: contracten, offertes, facturen van de meerkost, boekhoudkundige stukken, verklaring van de boekhouder, etc.

Helaas is er geen vaste lijst van overtuigingsstukken die je voorlegt en die per definitie leiden tot een volledige vergoeding. Het vergt wat inspanning en soms creativiteit maar dat is tegelijkertijd ook het grote voordeel. Je kan het bewijs van gederfde inkomsten op basis van allerhande documenten leveren, niets is uitgesloten.

Die recuperatie mogelijkheid is er trouwens ook voor jou als zelfstandige. Als je door een ongeval waarbij een derde partij aansprakelijk is, werkonbekwaan wordt, dan kan je het verlies of de meerkost voor je onderneming gaan verhalen.