Arbeidsovereenkomst opstellen: Welke elementen moet je opnemen?

Arbeidsovereenkomst

De eerste stap na het aanwerven van een nieuwe medewerker is het opstellen en ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Maar welke clausules neem je hierin als werkgever op? PointHR geeft een overzicht van de essentiële en aangeraden elementen.

Welke elementen zijn essentieel in een arbeidsovereenkomst?

#1 Arbeid

De kern van een arbeidsovereenkomst is het leveren van arbeidsprestaties. Als werkgever bied je werk aan je nieuwe medewerker, die zich op zijn beurt toewijdt aan het zorgvuldig en nauwkeurig uitvoeren van de overeengekomen taken.

#2 Loon

Zonder loon, geen arbeidsovereenkomst. Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst moet het overeengekomen loon vastgesteld (bv. een vast maandloon) of minstens bepaalbaar zijn (bv. een uurloon of commissieloon). De hoogte of berekeningswijze van het loon mag je wel vrij bepalen.

Op zoek naar praktische informatie rond lonen? In onze blogs vind je heel wat nuttige tips & tricks, van loonindexatie tot niet-recurrente bonussen.

#3 Gezag van de werkgever

Een werknemer levert zijn arbeidsprestaties in een ondergeschikte verhouding tot de werkgever. Dit vormt een kenmerkend onderscheid met zelfstandigen. Als werkgever krijg jij het recht om instructies of bevelen te geven en toezicht te houden op de taken van je medewerker.

Welke elementen zijn aangeraden in een arbeidsovereenkomst?

#1 Concurrentiebeding

Wil je vermijden dat je medewerker overstapt naar een concurrent? Een concurrentiebeding legt vast dat je medewerker na het einde van het contract niet in dienst treedt van een concurrent. Neem je dit beding op, moet je wel voldoen aan enkele voorwaarden. Deze omvatten vergelijkbare activiteiten, een maximale duur van 12 maanden en de voorziening van een compensatoire vergoeding.

Nieuwe medewerkers aantrekken of huidige medewerkers aan boord houden door een eerlijk en marktconform verloningspakket? We vertellen je er graag meer over in deze blog.

#2 Geheimhouding

De wet verbiedt dat een werknemer tijdens zijn dienstverband de bedrijfsgeheimen – meer bepaald de knowhow of bedrijfsinformatie van jouw onderneming – onthult. Met deze clausule ga je nog een stapje verder. Zo kan je bestempelen wat al dan niet vertrouwelijk is en de bekendmaking hiervan koppelen aan de betaling van een schadevergoeding.

Van je wagenpark elektrisch maken, tot je voorbereiden op een bezoek van de sociale inspectie. PointHR gidst je door diverse sociaalrechtelijke issues. Bekijk onze oplossingen.

#3 Belangenconflict

Wens je te voorkomen dat jouw medewerker tijdens de tewerkstelling betrokken raakt bij concurrerende activiteiten? Dan kan je overeenkomen dat de medewerker vooraf jouw schriftelijke goedkeuring moet krijgen. Zo kan je eerst bespreken of deze activiteit mogelijke belangenconflicten kan veroorzaken of de juiste uitvoering van het arbeidscontract kan belemmeren.

#4 Auteursrechten

Als jouw medewerker een uitvinding doet of werk creëert, zoals een boek of een computerprogramma, zijn de auteursrechten in principe van hem of haar. Hoewel intellectuele rechten niet overdraagbaar zijn, kan je het vermogensrecht wel aan jouw bedrijf toewijzen. Met dit beding bepaal je dat de reproductie-, aanpassing- en bekendmakingsrechten aan jouw bedrijf toebehoren.

#5 Plaats van tewerkstelling

Door te bepalen dat de tewerkstellingsplaats geen essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst vormt, vergroot je als werkgever de flexibiliteit. Je kan immers overeenkomen dat je medewerker, in geval van organisatorische noodzaak, ook op andere locaties kan werken. Op deze manier voorkom je dat de werkplek permanent onwijzigbaar zou zijn.

#6 Eenmalige voordelen

Keer je als bedrijf een eenmalige premie of bonus toe aan je medewerkers? Dan is het raadzaam om in het arbeidscontract te vermelden dat deze eenmalige voordelen geen verworven recht vormen. Hiermee voorkom je dat medewerkers argumenteren dat de toekenning een gebruik is en de toekomst opnieuw aanspraak kunnen maken op deze premies.

Een legal expert inschakelen om jouw arbeidsovereenkomst op te stellen?

Contacteer ons team!