Hoe je verloning optimaliseren via een vergoeding voor auteursrechten?

auteursrechten

Wat zijn auteursrechten?

Een auteur krijgt bepaalde rechten louter door de creatie van een werk dat het concrete en originele resultaat is van een creatieve activiteit. Het auteursrecht biedt bescherming aan auteurs van boeken, gedichten, teksten of liedjes en ook aan schilders, tekenaars, fotografen, cineasten, ontwikkelaars van games en IT,…. Ze moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het werk moet uitgedrukt worden in een concrete vorm
  • Het werk moet origineel zijn (er is een intellectuele schepping en persoonlijke stempel). Hier volstaat dat een werk getuigt van de persoonlijkheid van de auteur en dat die bij het creëren van dat werk zelf creatieve keuzes maakt.

Het auteursrecht wordt automatisch verleend zodra voldaan is aan bovenstaande voorwaarden. Het recht rust bij de schepper van het werk, die het alleenrecht heeft om het werk te exploiteren.

Auteursrechten in het kader van de arbeidsovereenkomst

De werknemer moet expliciet zijn auteursrechten overdragen aan de werkgever. Dit kan gebeuren via een expliciete clausule in de arbeidsovereenkomst of in de opname in het arbeidsreglement. Hierdoor ontvang je de auteursrechten als werkgever en kan je dus vrij beschikken over de creaties van je werknemer. Doe je dit niet, dan blijven de rechten bij je werknemer, verlaat deze bijvoorbeeld het bedrijf dan neemt deze de auteursrechten mee en kan de werknemer hierdoor vrij beschikken over de exploitatie van zijn creaties.

Bij het toekennen van een vergoeding in het kader van auteursrechten, moet je dus een overeenkomst hebben met de werknemer waarin deze de rechten naar je overdraagt!

Sociale zekerheid en fiscale behandeling

Aangezien de auteursrechten voortspruiten uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden de vergoedingen hiervoor beschouwd als loon en betaalt zowel de werkgever als de werknemer hierop sociale bijdrage.

Fiscaal worden auteursrechten beschouwd als een roerend inkomen en is de werknemer hierop 15% voorheffing verschuldigd. De werkgever mag een vergoeding van maximaal € 65.550 (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2021) toekennen. Daarnaast wordt er een percentage van de vergoeding beschouwd als een forfaitaire kost, waardoor dit bedrag is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing (bedragen voor inkomsten geïnd in 2021):

  • 50% op de inkomstenschijf van € 0 tot € 16.680;
  • 25% op de inkomstenschijf van € 16.681 tot € 33.360;
  • boven de € 33.360 kunnen er geen forfaitaire beroepskosten meer worden afgetrokken.

Voorbeeld: een werknemer ontvangt 14.000 auteursrechten

– 13.07% RSZ werknemer: 1.829,80€

De onkosten bedragen (12.170,20*50%) : 6.085.10 €

Het netto belastbaar inkomen bedraagt : 6.085.10 €

– Bedrijfsvoorheffing is 6.085.10 x 15% =912.76 €

De werknemer houdt netto over: 11.257,44 €

De werkgeverskost is 17.850 €

Welke actie moet je nemen als werkgever?

  1. Onderzoeken of je werknemer creaties doet in het kader van auteursrechten.
  2. Bepalen hoeveel arbeidstijd de werknemer spendeert aan creaties waarop er auteursrechten zijn.
  3. Een overeenkomst voor de overdracht van auteursrechten opmaken met je werknemer.
  4. Een fiscale ruling (voorafgaandelijke beslissing) aanvragen aan de fiscus, dit geeft je rechtszekerheid.

Krijg je graag advies? Contacteer ons!