Hoe je werknemers optimaal belonen voor een winstgevend jaar?

winstverdeling

Je kan je werknemers belonen voor een winstgevend jaar via de winstpremie.

Sociaal zekerheids – en fiscaal gunstige regelgeving

Als werkgever ben je op deze premie geen patronale bijdrage verschuldigd.
De inhoudingen voor de werknemers zijn:

  • 13,07 % solidariteitsbijdrage
  • 7% belastingen

Van een winstpremie van bijvoorbeeld € 5.000 houdt de werknemer netto € 4.042,25 over.

Voorwaarden toekennen winstpremie

  • Het boekjaar afsluiten met winst;
  • Je onderneming is onderworpen aan vennootschapsbelastingen;
  • De premie moet toegekend worden aan alle werknemers;
  • De toekenning van de winstpremie moet beslist worden in de gewone of buitengewone algemene vergadering van de onderneming;
  • De winstpremie mag niet worden ingevoerd ter vervanging of omzetting van loon, premies of voordelen;
  • Het totaal bedrag van de winstpremie toegekend aan werknemers mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa.

Bedrag van de winstpremie

De onderneming mag beslissen om een identieke of een gecategoriseerde winstpremie toe te kennen.

1. Identieke winstpremie

De identieke winstpremie is een winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van de werknemers. De onderneming moet zijn werknemers hierover schriftelijk informeren via een brief, een e-mail, een publicatie op een intranet of enig ander geschreven medium naar keuze.

2. Gecategoriseerde winstpremie

De gecategoriseerde winstpremie is een winstpremie die aan alle werknemers een bedrag in cash toekent, waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria (de anciënniteit, de graad, de functie, de weddeschaal, het vergoedingsniveau of het vormingsniveau). Hier zijn wel enkele voorwaarden voor de toekenning:

  • Indien er vakbondsafvaardiging in je bedrijf is, loopt dit via het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst die vervolgens neergelegd wordt op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen met het oog op de registratie.
  • Wanneer er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming bestaat, kan de toekenning plaatsvinden via toetredingsakte.

Het is duidelijk dat je je werknemers op een gunstige manier kan belonen voor hun inzet voor je winstgevend boekjaar.
Wil je meer weten over het optimaliseren van bonussen? Overweeg je om een winstpremie in te voeren en heb je hier hulp bij nodig? Samen kunnen we bekijken hoe wij jullie ondersteuning kunnen bieden. Contacteer ons vrijblijvend telefonisch of per mail.