Privacy policy

We doen er alles aan om de gegevens die je aan ons verstrekt op adequate wijze te beveiligen en jouw privacy te beschermen. Hieronder vind je onze privacy policy.

Identiteit en gegevens

Deze privacyverklaring heeft als doel om je openbaarheid te verschaffen over welke gegevens wij verzamelen bij het gebruik van onze website, wat het doel is voor het verzamelen van deze gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt in verband met de verstrekte gegevens.

Identiteit en contactgegevens van PointHR BV:
PointHR BV
Rechtstraat 329
B-9160 Eksaarde
T +32 493 24 59 33
BTW nummer: BE0743.487.182
Privacy Officer Tim Cuypers: privacy@pointhr.be

Welke gegevens kun je aan PointHR verstrekken en verzamelen wij op onze beurt?

Je krijgt op onze website de mogelijkheid om voor verschillende doeleinden gegevens aan PointHR te verstrekken. In een groot deel van de gevallen zullen dit bedrijfsgegevens zijn. Echter is het ook mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Uiteraard is het voor ons zaak om voor beide soorten gegevens een adequaat beveiligingsniveau te hanteren. Wij geven graag een overzicht van de soorten gegevens die je aan ons kunt verstrekken en die wij op onze beurt verzamelen:

Persoonsgegevens, zoals:

NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Functie, Gegevens op de motivatiebrief en Gegevens op het curriculum vitae

Bedrijfsgegevens, zoals:

Bedrijfsnaam, Telefoonnummer, E-mailadres en Adresgegevens

Welke informatie verzamelt PointHR automatisch door middel van daarvoor gebruikte technieken?

Cookies

Wij maken op de website gebruik van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om eventueel gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de PointHR website geëvalueerd kan worden. Een Cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van Cookies (gedeeltelijk) te blokkeren of om je vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hoe je dit kunt doen, vind je in de handleiding van jouw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome) of door jouw voorkeuren aan te passen via Your Online Choices. Het uitzetten van Cookies kan het gebruik van onze website beperken.

Google analytics

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond gebruikt PointHR uw gegevens?

PointHR gebruikt jouw gegevens met het doel om:

  • Je per e-mail de nieuwsbrief of andersoortig geautomatiseerde mailing te sturen waarvoor je je hebt ingeschreven.
  • Salesactiviteiten uit te voeren.
  • Contact met je op te nemen indien je het contactformulier hebt ingevuld.
  • Jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden zal plaatsvinden op basis van toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van PointHR. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door via de link in de nieuwsbrief aan te geven dat je deze niet meer wilt ontvangen. Je kunt jouw toestemming ook intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@pointhr.be.

Verstrekt PointHR gegevens aan derde partijen en hoe zit het met links naar websites van derde partijen?

PointHR verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt PointHR gebruik van Mailchimp. Gegevens die worden verstrekt door het invullen van contactformulieren worden opgeslagen in Mailchimp. Met deze derde partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten om duidelijke afspraken te maken over de verwerking van die persoonsgegevens. Daarbij willen wij er zeker van zijn dat die derde partij zorgt voor minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Op de website van PointHR kun je links aantreffen naar websites van derden (klantencases). Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt PointHR geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van deze websites voor meer informatie.

Bewaartermijn gegevens

PointHR bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of ons laat weten dat je niet meer door ons benaderd wilt worden, verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat je het verzoek hebt gedaan. Gegevens die langer moeten worden bewaard op grond van wet – en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Gegevens die PointHR ontvangt met betrekking tot een sollicitatie zullen gedurende de sollicitatieprocedure bewaard worden. Zodra de sollicitatieprocedure is afgerond en er met betrekking tot dit doel geen noodzaak meer is de gegevens te bewaren, worden de gegevens na uiterlijk 4 weken verwijderd.

 

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heb je het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar privacy@PointHR.be. Bij het verzoek ontvangen we graag een kopie van uw ID of rijbewijs, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Wij wijzen je er in dit geval op, dat het aan te raden is het rijksregisternummer en de foto onleesbaar te maken, ter behartiging van uw privacy. Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Naast de bovengenoemde rechten wijst PointHR je er op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door PointHR. Raadpleeg hiervoor deze link.

Houdt PointHR alles geheim?

Alle aan PointHR verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. PointHR, de medewerkers van PointHR en zij die in opdracht van PointHR toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

 

Heeft PointHR de beveiliging van uw persoonsgegevens op orde?

PointHR hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies. Zo worden de gegevens die worden ingevoerd in de formulieren onder andere in een veilige omgeving(https) verwerkt en worden uw gegevens opgeslagen in veilige bestuursomgevingen die enkel toegankelijk is voor specifieke personen.

 

Wijzigen privacy statement

PointHR behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van PointHR kunt u altijd contact opnemen met privacy@PointHR.be.